inicijativa za besplatno visoko obrazovanje - OS
i dalje smo tu :) i borimo se!
Blog
ponedjeljak, rujan 14, 2009
Odvoji nekoliko minuta kako bi ovo pročitao/la, radi se o položaju svih studenata na Sveučilištu, pa tako i tebe!

U ovom tekstu donosimo neke primjedbe na sporne članke prijedlog Pravilnika koje su nastale nakon konzultacija s pravnim stručnjacima. 


Članak 6.

Lakšom povredom obveza i neispunjavanja obveza smatra se: 

1. opetovano neopravdano zakašnjavanje na nastavu ili nedopušteno napuštanje nastave
Ovaj stavak pretpostavlja redovito pohađanje . Na pojedinim znanstveno – nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama nema tehničkih mogućnosti za uredno i kvalitetno pohađanje nastave svih studenata. Ako se ne pretpostavlja redovito pohađanje nastave, onda je apsurdno da se kažnjava zakašnjavanje ili nedopušteno napuštanje, ali ne i nedolazak na nastavu. 
2. ometanje izvođenja nastave i rada na Sveučilištu odnosno sastavnici Sveučilišta,
3. oštećenje prostorija, opreme i namještaja u zgradi Sveučilišta ili sastavnice Sveučilišta i ostalim prostorima u kojima se izvodi nastava,
4. nedolično ponašanje u zgradi Sveučilišta ili sastavnice Sveučilišta koje narušava ugled Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta,
5. nedopušteno pružanje i primanje pomoći na ispitu, kao i upotreba nedopuštenih pomagala,
6. nedolično ponašanje prema nastavnicima, studentima i zaposlenicima u zgradi Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta i na drugim mjestima gdje se izvodi nastava
7. neovlašteno instaliranje programa bez znanja za to ovlaštene osobe
8. neovlašteno brisanje podataka s računala bitnih za njegov rad, ili brisanje nastavnih materijala s istih
Stavak 7. i 8. su nepotrebni. To su kaznena djela Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa, ili sustava ( čl. 223. kaznenog zakona)
9. skidanje s interneta bilo kakovog pornografskog materijala (filmovi, slike)
10. skidanje ukradenih kopija legalnih licenciranih programa s interneta
11. korištenje računala Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta za igranje tzv. igrica.
12. korištenje tuđeg elektroničkog identiteta ili davanje na korištenje tuđeg elektroničkog identiteta drugim osobama 

Članak 7. 
Težom povredom obveza i neispunjavanja obveza smatra se:

1. nepoštivanje ustroja studija, općih akata i odluka nadležnih tijela Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta
2. neovlašteno korištenje indeksa
3. krivotvorenje potpisa nastavnika u indeksu, dokumenata i isprava (uvjerenja i potvrdnica) te namjerno uništavanje ili oštećivanja indeksa ili drugih isprava bez obzira da li to predstavlja zakonom utvrđeno kazneno djelo ili ne  
Nepotrebno, to su kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava ( glava 23. čl 311- čl 315)
4. teško narušavanje izvođenje nastave na Sveučilištu i na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Koja je razlika između teškog narušavanja izvođenja nastave i ometanja izvođenja nastave ( čl 6 st. 2 Pravilnika ). O razlici očito odlučuje dekan ( čl. 13. st 1. ). Kako? Diskrecijskom ocjenom, znači procjenom. Postavlja se pitanje kompetentnosti pojedinih dekana , jer velika je razlika u kazni između lakših i težih povreda obveze.
5. Istupi u javnosti kojima se grubo narušava ugled Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta iznošenjem neistina o radu Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta.
Da li to znači da su bilo kakvi istupi u javnosti kojima se grubo narušava ugled, osnova za pokretanje postupka? Ako je osoba bila u zabludi? Ako se istupalo u javnosti sa ciljem na ukazivanje na određene probleme, a narušavanje ugleda je neželjena posljedica , a ne cilj? U kaznenom zakonu nema protupravnosti kaznenih djela protiv časti i ugleda, osim ako iz načina izražavanja i drugih okolnosti jasno proizlazi da se radi o ponašanju koje je imalo cilj samo škoditi nečijoj časti ili ugledu ( čl. 203).
Da li se vođenjem stegovnog postupka na temelju članka 6. stavka 5. Pravilnika čini kazneno djelo Povrede slobode izražavanja misli (čl 107. Kaznenog zakona) ?
6. neovlašteno raspolaganje imovinom Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s namjerom ili iz krajnje nepažnje
Nepotrebno, postoje kaznena djela Oduzimanje tuđe pokretne stvari ( čl. 221.) i Uništenje i oštećenje tuđe stvari ( čl. 222.)
7. nasilničko ponašanje prema studentima, nastavnicima i ostalom osoblju sastavnice Sveučilišta,
8. svako uznemiravanje ili spolno uznemiravanje studenata, nastavnika i ostalog osoblja sastavnice Sveučilišta,
9. svaka vrsta diskriminacije na temelju rasne, nacionalne ili etičke pripadnosti, spola ili seksualne orijentacije te svakog drugog temelja za zabranu diskriminacije i zaposlenika i studenta Sveučilišta odnosno sastavnica Sveučilišta
10. poticanje i organiziranje nereda s ciljem narušavanja urednog ustrojavanja i izvedbe nastave,
11. uporaba alkohola i opojnih droga,
12. opetovano neprijavljivanje odgode ispita u predviđenom roku.
Razumljivo neispunjavanje obveze zbog tehničkih poteškoća nastalih uslijed toga. Možda bi se isti učinak postigao ( pogotovo na početku primjene Pravilnika ) ako bi ta povreda predstavljala lakšu povredu obveze ( kazna : opomena , ukor).
13. sve radnje koje predstavljaju kazneno djelo u smislu Kaznenog zakona,
Većina lakih i teških povreda obveza predstavljaju kazneno djelo.
14. fizičko otvaranje računala, krađa ili zamjena komponenti unutar istog, 
15. pokušaj provale u sigurnosni sustav sastavnice Sveučilišta (Internet),
Kazneno djelo Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava (čl. 223)
16. provala i pokušaj provale u vanjska (udaljena) računala koristeći postojeću internetsku infrastrukturu sastavnice Sveučilišta.
17. ponavljanje lakših povreda obveza više od 2 puta u roku od dvije godine 

Privremene stegovne mjere
Članak 10.


1. Studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak zbog teže povrede obveza Stegovni sud može, po službenoj dužnosti, izreći privremenu stegovnu mjeru do okončanja stegovnog postupka.
Nije u redu da sud koji odlučuje o odgovornosti studenta, tijekom postupka izreći privremenu stegovnu mjeru. Time se pretpostavlja krivnja.
2. Privremene stegovne mjere jesu jedna od zabrana:
- upisa ponavljanja godine studija,
- upisa u višu godinu studija,
- polaganja ispita,
- pohađanja nastave.
U potpunosti su neprimjerene . U kaznenom postupku postoji mjera zadržavanja kojoj je cilj spriječiti bijeg osumnjičenika, utjecanje na svjedoke, mijenjanje / uništenje dokaza itd. koja je funkcija privremenih stegovnih mjera?
3. Na odluku Stegovnog suda o donošenju privremene stegovne mjere žalba nije dopuštena.

V. STEGOVNI SUD ZA STUDENTE I VISOKI STEGOVNI SUD ZA STUDENTE
Članak 11.

1. Na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta osniva se Stegovni sud za studente ( u daljnjem tekstu: Stegovni sud) .
2. Stegovni sud ima predsjednika i dva člana od kojih je jedan student. Predsjednika i jednog člana te njihove zamjenike iz reda nastavnika imenuje i razrješava Stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, a jednog člana i zamjenika iz reda studenata imenuje i razrješava Studentski zbor znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
3. Predsjednik Stegovnog suda je nastavnik.
4. Mandat članova i zamjenika članova Stegovnog suda traje dvije godine.
Pitanje stručnosti Stegovnog suda za studente. Problem je što studentima sude nastavnici , a nastavnicima nastavnici.


VII.2 Izvršenje i evidencija odluka Stegovnog suda
Članak 26.


1. Izvršenje pravomoćnih i konačnih odluka o stegovnoj odgovornosti provodi prodekan za nastavu/zamjenik pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
2. O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija u Uredu za studente.
3. Pravo uvida u evidenciju, uz odobrenje prodekana za nastavu/zamjenika pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, ima osoba koja zato dokaže pravni interes.
Što je dokazivanje pravnog interesa? U procesnom pravu to znači da osoba mora opravdati odnosno dokazati da time štiti neko pravo ili traži neko pravo koje mu po zakonu pripada.Koja osoba bi imala pravo uvida u evidenciju odluka Stegovnog suda osim dekana ( zbog čl 7, st, 17 ) i studenta čija je stegovna odgovornost utvrđena?


VIII. ZASTARA STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 27.

1. Postupak zbog povrede obveza i neispunjavanja obveza studenta ne može se pokrenuti ako je proteklo dvanaest (12) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

2. Zastara postupka nastaje u svakom slučaju kad proteknu dvije (2) godine od dana kada je povreda obveza i neispunjavanje obveza učinjena.

3. Ako je učinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara kaznenog djela.


Cijeli ovaj članak nema smisla jer je rok za pisanu prijavu 3 dana od počinjene povrede tj. saznanja za povredu ( čl. 13 st .2 ). Nakon toga u roku od 9 dana od primitka prijave , dekan mora dostaviti prijavu za pokretanje stegovnog postupka i odluku o pokretanju stegovnog postupka Stegovnom sudu ( čl. 14. st. 3. ). Ako je dan kratki rok za prijavu zbog čega je stavljen relativno dugačak rok zastare? Da li ima smisla pokretati stegovni postupak 10 tj. 18 mjeseci nakon povrede obveze i neispunjavanje obveze?


osjeckistudenti @ 21:58 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
I dalje čekamo...
  • Prosvjedi za besplatno visoko obrazovanje nisu prestali! Uključi se i ti, riječ je o tvojoj budućnosti i budućnosti tvoje djece!
Index.hr
Nema zapisa.