inicijativa za besplatno visoko obrazovanje - OS
i dalje smo tu :) i borimo se!
Blog
ponedjeljak, rujan 14, 2009
Na temelju članka  88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. . 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i članka 167. i 208. stavka 2. podstavka 11. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ________ redovitoj sjednici u akademskoj 2008/2009. godini, pod _________ točkom dnevnog reda, održanoj dana _______ 2009.godine donio je 

P R A V I L N I K
o stegovnoj odgovornosti studenata
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(nacrt prijedloga)


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se stegovna odgovornost studenata na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, vrste povreda dužnosti i neispunjavanja obveza, stegovne mjere, sastav, način imenovanja i ovlasti Stegovnog suda za studente i Visokog stegovnog suda za studente, provedba stegovnog postupka, žalbenog postupka te druga pitanja vezana za stegovnu odgovornost.
(2) Studenti sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Sveučilište), sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statutu Sveučilišta, statutima i pravilnicima sastavnica Sveučilišta, podliježu stegovnoj odgovornosti.II. STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 2.
Studenti su dužni ispunjavati obveze utvrđene člankom 88. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, člankom 156. stavkom 1. Statuta Sveučilišta te statutima i pravilnicima sastavnica Sveučilišta te drugim općim aktima sastavnica Sveučilišta.


Članak 3.

Stegovna odgovornost, u smislu ovoga Pravilnika, jest odgovornost studenata za povredu obveza i  neispunjavanja obveza i zbog grubog narušavanja ugleda Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta.

Članak 4.

(1) Studenti mogu zbog povrede obveza i neispunjavanja obveza te grubog narušavanja ugleda Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta, odgovarati pred Stegovnim sudom za studente (u daljnjem tekstu: Stegovni sud).
(2) Studenti stegovno mogu odgovarati u skladu sa Statutom Sveučilišta samo za djelo koje je u vrijeme počinjenja ovim Pravilnikom bilo predviđeno kao stegovno djelo i za koje je predviđena stegovna mjera.


II.1. Vrste povreda obveza i neispunjavanja obveza

Članak 5.
Povrede obveza i neispunjavanja obveza  mogu biti lakše i teže.II.2. Lakše povrede obveza i neispunjavanja obveza

Članak 6.

Lakšom povredom obveza i neispunjavanja obveza smatra se:
1. opetovano neopravdano zakašnjavanje na nastavu ili nedopušteno napuštanje nastave
2. ometanje izvođenja nastave i rada na Sveučilištu odnosno sastavnici Sveučilišta,
3. oštećenje prostorija, opreme i namještaja u zgradi Sveučilišta ili sastavnice Sveučilišta i ostalim prostorima u kojima se izvodi nastava,
4. nedolično ponašanje u zgradi Sveučilišta ili sastavnice Sveučilišta koje narušava ugled Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta,
5. nedopušteno pružanje i primanje pomoći na ispitu, kao i upotreba nedopuštenih pomagala,
6. nedolično ponašanje prema nastavnicima, studentima i zaposlenicima u zgradi Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta i na drugim mjestima gdje se izvodi nastava
7. neovlašteno instaliranje programa bez znanja za to ovlaštene osobe
8. neovlašteno brisanje podataka s računala bitnih za njegov rad, ili brisanje nastavnih materijala s istih
9. skidanje s interneta bilo kakovog pornografskog materijala (filmovi, slike)
10. skidanje ukradenih kopija legalnih licenciranih programa s interneta
11. korištenje računala Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta za igranje tzv. igrica.
12. korištenje tuđeg elektroničkog identiteta ili davanje na korištenje tuđeg elektroničkog identiteta drugim osobama


II.3. Teže povrede obveza i neispunjavanja obveza

Članak 7.

Težom povredom obveza i neispunjavanja obveza smatra se:
1. nepoštivanje ustroja studija, općih akata i odluka nadležnih tijela Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta
2. neovlašteno korištenje indeksa
3. krivotvorenje potpisa nastavnika u indeksu, dokumenata i isprava (uvjerenja i potvrdnica) te namjerno uništavanje ili oštećivanja indeksa ili drugih isprava bez obzira da li to predstavlja zakonom utvrđeno kazneno djelo ili ne,
4. teško narušavanje izvođenje nastave na Sveučilištu i na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta
5. istupi u javnosti kojima se grubo narušava ugled Sveučilišta odnosno  sastavnice Sveučilišta iznošenjem neistina o radu Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta
6. neovlašteno raspolaganje imovinom Sveučilišta odnosno sastavnice Sveučilišta, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s namjerom ili iz krajnje nepažnje
7. nasilničko ponašanje prema studentima, nastavnicima i ostalom osoblju sastavnice Sveučilišta,
8. svako uznemiravanje ili spolno uznemiravanje studenata, nastavnika i ostalog osoblja sastavnice Sveučilišta,
9. svaka vrsta diskriminacije na temelju rasne, nacionalne ili etičke pripadnosti, spola ili seksualne orijentacije te svakog drugog temelja za zabranu diskriminacije i zaposlenika i studenta Sveučilišta odnosno sastavnica Sveučilišta
10. poticanje i organiziranje nereda s ciljem narušavanja urednog ustrojavanja i izvedbe nastave,
11. uporaba alkohola i opojnih droga,
12. opetovano neprijavljivanje odgode ispita u predviđenom roku.
13. sve radnje koje predstavljaju kazneno djelo u smislu Kaznenog zakona,
14. fizičko otvaranje računala, krađa ili zamjena komponenti unutar istog,
15. pokušaj provale u sigurnosni sustav sastavnice Sveučilišta (Internet),
16. provala i pokušaj provale u vanjska (udaljena) računala koristeći postojeću internetsku infrastrukturu sastavnice Sveučilišta.
17. ponavljanje lakših povreda obveza više od 2 puta u roku od dvije godineIII STEGOVNE MJERE ZA POVREDU OBVEZA I NEISPUNJAVANJA OBVEZA

Članak 8.

(1) Za lakše povrede obveza i neispunjavanja obveza iz članka 6. ovog Pravilnika, za slučaj utvrđene stegovne odgovornosti može se izreći stegovna mjera (u daljnjem tekstu: mjera):
- opomena
- ukor
(2) Mjera iz stavka 1. ovog članka je mjera kojom se student upozorava na poštivanje ustroja studija i ispunjavanja obveza u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta te statutima i pravilnicima sastavnica Sveučilišta. 


Članak 9.

(1) Za teže povrede obveze i neispunjavanja obveza iz članka 7. ovog Pravilnika  za slučaj utvrđene stegovne odgovornosti može se izreći stegovna mjera:
- zabrana polaganja ispita
- privremeno isključenje sa studija
- isključenje sa studija
(2) Mjera zabrane polaganja ispita ne može biti duža od šest (6) mjeseci računajući od dana izricanja te mjere.
(3) Mjera privremenog isključenja sa studija ne može biti duža od dvije godine računajući od dana izricanja te mjere.
(4) Ukoliko student počini više težih povreda obveza i neispunjavanja obveza za koje se vodi jedan stegovni postupak, ne izriče se stegovna mjera za svaku pojedinu povredu, već se izriče jedinstvena stegovna mjera.
(5) Za imovinu koju je student otuđio ili oštetio s namjerom ili iz krajnje nepažnje student materijalno odgovora. IV. PRIVREMENE STEGOVNE MJERE

Članak 10.
(1) Studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak zbog teže povrede obveza Stegovni sud može, po službenoj dužnosti,  izreći privremenu stegovnu mjeru do okončanja stegovnog postupka.
(2) Privremene stegovne  mjere jesu jedna od zabrana:
- upisa ponavljanja godine studija,
- upisa u višu godinu studija,
- polaganja ispita,
- pohađanja nastave.
(3) Na odluku Stegovnog suda o donošenju privremene stegovne mjere žalba nije dopuštena.


V. STEGOVNI SUD ZA STUDENTE I VISOKI STEGOVNI SUD ZA STUDENTE

Članak 11.

(1) Na  znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama  Sveučilišta osniva se Stegovni sud za studente ( u daljnjem tekstu: Stegovni sud) .
(2) Stegovni sud ima predsjednika i dva člana od kojih je jedan student. Predsjednika i jednog člana te njihove zamjenike iz reda nastavnika imenuje i razrješava Stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, a jednog člana i zamjenika iz reda studenata imenuje i razrješava Studentski zbor znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(3) Predsjednik Stegovnog suda je nastavnik.
(4)  Mandat članova i zamjenika članova Stegovnog suda traje dvije godine.


Članak 12.

(1) Na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama  Sveučilišta osniva se Visoki stegovni sud za studente (u daljnjme tekstu: Visoki stegovni sud).
(2) Visoki stegovni sud čine po položaju prodekan za nastavu/zamjenik pročelnika, prodekan za znanost/pomoćnik pročelnika i predsjednik Studentskog zbora znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(3) Predsjednik Visokog stegovnog suda je prodekan za nastavu/zamjenik pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(4) Administrativne poslove Stegovnog suda i Visokog stegovnog suda obavlja Tajništvo znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.


VI. STEGOVNI POSTUPAK
Članak 13.


(1) Postupak zbog povrede obveza i neispunjavanja obveza studenta pokreće dekan/pročelnik znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta,  na temelju pisane i urudžbirane prijave.
(2) Pisanu prijavu može podnijeti svaki nastavnik ili suradnik, student ili druga osoba koja ima opravdani pravni interes odmah nakon učinjene povrede odnosno saznanja za povredu, a najkasnije u roku od tri (3) dana.
(3) Iznimno, prijava se može podnijeti i usmeno, u slučaju hitnosti, ako postoji opasnost od nastanka štete uz obvezu da se ista dostavi u pisanom obliku u roku od tri (3) dana od dana podnošenja usmene prijave.
(4) Pisana prijava uzet će se u obzir ako sadrži:
• činjenično obrazloženje
• navođenje mjesta, vremena i načina na koji je povreda obveza i neispunjavanja obveza učinjena
• dokaze o povredi obveza i neispunjavanju obveza


VI.1. Pokretanje postupka
Članak 14.


(1) Pisanu prijavu za pokretanje postupka zbog povrede obveza i neispunjavanja obveza dostavlja se studentu koji se može očitovati na tu prijavu u roku od tri (3) dana od primitka prijave.
(2) Dekan/pročelnik znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta obvezan je u roku od tri (3) dana nakon proteka roka za očitovanje studenta odlučiti o osnovanosti prijave.
(3) Dekan/pročelnik znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta obvezan je u daljnjem roku od tri (3) dana nakon donošenja svoje odluke o osnovanosti prijave dostaviti prijavu za pokretanje  stegovnog postupka i odluku o pokretanju stegovnog postupka Stegovnom sudu.
Članak 15.


(1) Odluka o pokretanju stegovnog postupka sadrži:
1. podatke o studentu protiv kojeg je pokrenut postupak
2. činjenični opis povrede obveza i neispunjavanja obveza
3. pravnu oznaku
4. prijedlog dokaza koje treba izvesti u postupku
5. obrazloženje
6. prijedlog za izricanje stegovne mjere sukladno ovom Pravilniku
7. drugo potrebno za uredno vođenje postupka.
(2) Na odluku o pokretanju stegovnog postupka žalba nije dopuštena.
(3) Stegovni sud će održati raspravu u roku od petnaest (15) dana od dana primitka odluke dekana/pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta o pokretanju stegovnog postupka.


VI.2 Dostava poziva
Članak 16.


(1) Predsjednik Stegovnog suda putem poziva određuje vrijeme i mjesto rasprave.
(2) Uz poziv za raspravu upućenom studentu protiv kojega je pokrenut stegovni postupak mora biti priložena odluka o pokretanju stegovnog postupka.
(3) Poziv za raspravu upućen studentu protiv kojega je pokrenut stegovni postupak mora sadržavati uputu o pravu na pozivanje studentskog pravobranitelja koji može prisustvovati raspravi pred Stegovnim sudom.
(4) Dostava poziva za raspravu studentu obavlja se osobnom predajom putem Ureda za studente znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta ili slanjem na adresu boravišta ili prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom. Ukoliko student odbije primiti poziv i potpisati dostavnicu, o tome će službenici Ureda za studente sačiniti službenu zabilješku i izvijestiti Stegovni sud.
(5) U slučaju da se poziv za raspravu studentu ne može uručiti putem pošte, dostava se obavlja oglašivanjem na oglasnoj ploči znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, pa se nakon proteka roka od osam (8) dana od dana oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno.


Članak 17.

(1) Pozivi za raspravu dostavljaju se studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak, dekanu/pročelniku znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, članovima Stegovnog suda, studentskom pravobranitelju, predloženim svjedocima te zainteresiranoj osobi na temelju čije prijave je postupak pokrenut.
(2) Poziv za raspravu mora se dostaviti sudionicima najmanje osam (8) dana prije održavanja rasprave, a u iznimno hitnim slučajevima sukladno odluci Stegovnog suda najmanje tri (3) dana prije održavanja rasprave.


VI. 3 Rasprava

Članak 18.

(1) Stegovni sud provodi postupak u obliku rasprave.
(2) Prije početka rasprave predsjednik Stegovnog suda utvrđuje tko je prisutan na raspravi. Odluku o ispunjenosti svih potrebnih pretpostavki za održavanje rasprave i hoće li rasprava biti javna ili tajna, donose članovi Stegovnog suda konsenzusom.
(3) Ako student protiv kojeg se provodi stegovni postupak ne dođe na raspravu, iako mu je poziv uredno dostavljen, a nije pisanim putem zatražio odgodu, rasprava se može održati i u njegovoj odsutnosti.
(4) Ako student nije bio uredno pozvan, predsjednik Stegovnog suda saziva novu raspravu.


Članak 19.

(1) Rasprava pred Stegovnim sudom počinje čitanjem bitnog dijela odluke o pokretanju stegovnog postupka.
(2) Predsjednik Stegovnog suda poziva studenta protiv kojeg se provodi stegovni postupak da se izjasni o navodima iz odluke i iznese činjenice relevantne za utvrđivanje okolnosti slučaja.
(3) Predsjednik Stegovnog suda priopćit će studentu protiv kojeg se provodi stegovni postupak da nije dužan izjasniti se o navodima iz odluke, niti izlagati o činjenicama.
(4) Za vrijeme dok student protiv kojeg se provodi stegovni postupak daje iskaz, raspravi mogu prisustvovati studentski pravobranitelj te osoba izabrana od strane studenta protiv kojeg se vodi postupak.


VI. 4 Raspravni zapisnik
Članak 20.


(1) O raspravi pred Stegovnim sudom vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik Stegovnog suda sadrži provedbu postupka, podatke o svim činjenicama te odluku Stegovnog suda.
(3) Zapisnik Stegovnog suda potpisuju predsjednik i članovi Stegovnog suda.


VI.5 Odluka Stegovnog suda

Članak 21.

(1) Ako predsjednik Stegovnog suda nakon završenih izlaganja ne odredi potrebu utvrđivanja još nekih činjenice koje bi bile relevantne za predmetni slučaj, objavit će da je rasprava zaključena.
(2) Nakon toga Stegovni sud se povlači na vijećanje i glasovanje radi donošenja odluke.
(3) Stegovni sud donosi odluku natpolovičnom većinom glasova članova Stegovnog suda.
(4) Predsjednik Stegovnog suda obvezan je, odmah nakon glasovanja, javno objaviti odluku Stegovnog suda.


Članak 22.

(1) Stegovni sud može donijeti jednu od odluka:
• o oslobađanju od stegovne odgovornosti
• o obustavi stegovnog postupka
• o stegovnoj mjeri propisanoj ovim Pravilnikom
(2) Odluku o oslobađanju od stegovne odgovornosti Stegovni sud može donijeti:
- ako povreda obveza i neispunjavanja obveza zbog koje je pokrenut postupak nije predviđena zakonom, ovim Pravilnikom ili drugim općim ili pojedinačnim aktom Sveučilišta ili znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta
- ako nije dokazano da je povreda obveza i neispunjavanja obveza učinjena.
(3) Odluku o obustavi stegovnog postupka Stegovni sud može donijeti:
- kada je nastupila zastara za vođenje postupka, a prigovor zastare je istakao student protiv kojeg se provodi postupak ili
- ako nastupi neka druga okolnost temeljem koje daljnje vođenje postupka postaje bespredmetno.


 

 

Članak 23.

(1) Pisani otpravak odluke Stegovnog suda dostavlja se u roku od osam (8) dana nakon javne objave odluke Stegovnog suda studentu osobnom predajom na znanstveno-nastavnoj i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta ili na adresu prebivališta preporučenom pošiljkom.
(2) Odluka Stegovnog suda dostavlja se dekanu/pročelniku znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta i Studentskom zboru znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta  u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka.
(3) Stegovni sud može odlučiti da se odluka Stegovnog suda, ako smatra da zato postoje opravdani razlozi dostavi Sveučilištu, drugoj sastavnici Sveučilišta, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi.
(3) Odluka  Stegovnog suda mora obvezno sadržavati obrazloženje o svim okolnostima i razlozima koji su odlučujući za donošenje odluke.
(4) Odluka o stegovnoj mjeri pohranjuje se u dosje studenta i vodi se u posebnoj evidenciji.


Članak 24.

U slučaju da student izbjegava dostavu odluke, dostava se obavlja oglašavanjem odluke Stegovnog suda na oglasnoj ploči znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta i protekom osam (8) dana od dana oglašavanja smatra se da je dostava obavljena uredno.


VII. ŽALBENI POSTUPAK I IZVRŠENJE ODLUKA

VII. 1 Žalbeni postupak

Članak 25.

(1) Protiv odluke Stegovnog suda o stegovnoj mjeri  može se uložiti žalba, u roku od osam (8) dana od dana prijema iste.
(2) Žalbu može podnijeti student protiv koga je izrečena odluka o stegovnoj mjeri i dekan/pročelnik znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(3) Pravodobno izjavljena žalba odgađa izvršenje odluke.
(4) Žalba se podnosi pisano Visokom stegovnom sudu znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(5) Visoki stegovni sud znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana prijema žalbe riješiti žalbu, izvanraspravno.
(6) Rješavajući žalbu Visoki stegovni sud može odlučiti da:
- žalbu odbaci ukoliko je podnijeta protekom roka za podnošenje žalbe,
- odluku Stegovnog suda potvrdi ili
- odluku Stegovnog suda preinači.
(7) Odluka Visokog stegovnog suda je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.


VII.2 Izvršenje i evidencija odluka Stegovnog suda

Članak 26.

(1) Izvršenje pravomoćnih i konačnih odluka o stegovnoj odgovornosti provodi prodekan za nastavu/zamjenik pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.
(2) O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija u Uredu za studente.
(3) Pravo uvida u evidenciju, uz odobrenje prodekana za nastavu/zamjenika pročelnika znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, ima osoba koja zato dokaže pravni interes.
VIII. ZASTARA STEGOVNOG POSTUPKA


Članak 27.

(1) Postupak zbog povrede obveza i neispunjavanja obveza studenta ne može se pokrenuti ako je proteklo dvanaest (12) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
(2) Zastara postupka nastaje u svakom slučaju kad proteknu dvije (2) godine od dana kada je povreda obveza i neispunjavanje obveza učinjena.
(3) Ako je učinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara kaznenog djela.IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 28.

(1) Ovaj Pravilnik donosi Senat Sveučilišta, uz prethodno mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja.
(2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik.
Članak 29.


Navođenje imenica student, prodekan, studentski pravobranitelj i sl. u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem smislu  tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 30.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta i primjenjuje se od akademske 2009/2010. godine na sve studente sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta.

                                                                                    REKTORICA

                                                                                       Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana __________ 2009. godine i stupio je na snagu dana _______ 2009. godine

                                                                                                             Glavna tajnica

                                                                                      Zdenka Barišić, mag. iur.

Klasa:
Ur.broj:


 

osjeckistudenti @ 21:56 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
I dalje čekamo...
  • Prosvjedi za besplatno visoko obrazovanje nisu prestali! Uključi se i ti, riječ je o tvojoj budućnosti i budućnosti tvoje djece!
Index.hr
Nema zapisa.